Sanktioner

Hvis Miljøstyrelsen gennem tilsyn erfarer, at en virksomhed ikke har etableret en due diligence-ordning, og hvis virksomheden ikke retter op på deres fejl, kan styrelsen melde virksomheden til politiet.

Den 26. november 2017, fik den første danske virksomhed idømt en bøde på 116.000 kr. for ikke at have en due diligence-ordning. Med andre ord havde virksomheden ikke foretaget en risikovurdering og risikominimering for at undgå ulovligt fældet træ i deres forsyningskæde.

Fastsættelse af sanktioner er national kompetence og det er derfor op til hvert medlemsland at fastsætte de præcise sanktioner, der skal være effektive og stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

Den 1. januar 2013 trådte “Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ“ i kraft.

Loven fastlægger bestemmelser om kontrol og sanktioner, og at virksomheder kan straffes med bøde eller, hvis overtrædelsen er begået forsætligt, fængselsstraf op til 1 år. Straf kan også fastsættes i form af påbud, forbud eller konfiskation af varer.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.