FLEGT-handlingsplanen

EU-Kommissionen vedtog i 2003 den såkaldte FLEGT-handlingsplan for at dæmme op for illegal skovhugst og rydning af verdens skove.

FLEGT står for Forest Law Enforcement, Governance and Trade og kan oversættes til Skovlovshåndhævelse, Forvaltningspraksis og Handel.

Handlingsplanen udstikker en række initiativer, der sammenkæder god forvaltningsskik i udviklingslandene med juridiske handelsinstrumenter og den løftestang som EU’s indre marked udgør.

Timber 7

Blandt de vigtigste initiativer i FLEGT-handlingsplanen er:

 • Udvikling af frivillige partnerskabsaftaler (VPA) mellem EU og producentlande og en tilhørende licensordning. Når der er indgået en partnerskabsaftale, får producentlandet en licens som blåstempler, at det eksporterede træ er lovligt fældet i – eller lovligt importeret til – det pågældende partnerland, før eksport til EU. Trævarer uden licens bliver samtidig nægtet adgang til EU. Læs mere under FLEGT partnerskabsaftaler – VPA nedenfor.
 • Støtte til forbedret forvaltning, kapacitetsopbygning og om nødvendigt ændret lovgivning, så det tømmerproducerende land kan opnå en FLEGT-licens.
 • Overvejelser om etablering af lovgivning, der bredt forhindrer import af illegalt træ til EU, med særlig fokus på træ uden FLEGT-licens, dvs. træ fra lande der ikke indgår en partnerskabsaftale med EU. Dette førte i 2010 til etableringen af EU’s Tømmerforordning, EUTR, som trådte i kraft den 3. marts 2013 (den lov som denne hjemmeside omhandler).
 • Udvikling af offentlige indkøbspolitikker for træ i EU’s medlemslande, der giver præference for indkøb af lovligt og evt. også bæredygtigt produceret træ. I Danmark blev der pr. 1. juli 2014 indført regler om at statens indkøbere skal købe lovligt og bæredygtigt træ. Læs mere om Offentligt indkøb af træ på Miljøstyrelsens hjemmeside
 • Tilskyndelse af den private sektor til at indføre indkøbspolitikker, der udelukker illegalt træ fra deres forsyningskæde.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside om EU’s arbejde for at dæmme op for illegal skovhugst og handel med illegalt træ: Illegal logging/FLEGT Action Plan

FLEGT partnerskabsaftaler – VPAs

Tropeskov

VPA står for Voluntary Partnership Agreement eller frivillig partnerskabsaftale. Når en aftale er indgået er den juridisk bindende for parterne.

EU’s partnerskabsaftaler udgør kernen i EU’s FLEGT handlingsplan for at dæmme op for illegal skovhugst. Med partnerskabsaftalerne etablerer producentlandet et licenssystem, som sikrer at eksporten til EU sker på baggrund af lovligt fældet træ.

Fokus på bagvedliggende faktorer

Partnerskabsaftalerne fokuserer på de bagvedliggende faktorer, der udløser illegal hugst i producentlandet og inddrager alle relevante aktører ved fastsættelsen af den legalitetsstandard, der ligger til grund for licensen.

Støtte til kapacitetsopbygning

Under etableringen af en VPA mellem EU og et tømmerproducerende land, yder EU støtte til:

 • Forbedret forvaltning (igennem inddragelse af repræsentanter fra det civile samfund i forhandlingsprocessen);
 • kapacitetsopbygning (f.eks. bestyrkelse og opbygning af forsknings- og myndighedskapacitet som kan understøtte etablering og drift af licenssystemet og forbedre forvaltningspraksis og lovhåndhævning) og om nødvendigt
 • ændret lovgivning.

EU medvirker altså til at det tømmerproducerende land kan opnå en FLEGT licens der garanterer lovligt eksporteret træ.

Klar definition af ’lovligt træ’

Bogestammer 5

’Lovligt træ’ er defineret i relation til lovene i det land hvor træet er fældet. I visse lande er lovgivningen imidlertid ikke klart defineret, idet der kan være modstridende retningslinjer imellem national og lokal lovgivning. Derfor indebærer VPA forhandlingsprocessen, at partnerlandets love analyseres og at partnerlandet om nødvendigt gennemfører reformer, der etablerer en operationel definition af ’lovligt træ’, der letter lovenes håndhævelse.

Reformprocessen skal føre til en klar definition af partnerlandets love vedrørende:

 • Fordeling af rettigheder og rettigheder til adgang
 • Sociale forpligtelser, herunder arbejdsrettigheder
 • Rettigheder for lokalsamfundet og den indfødte befolkning
 • Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, skovforvaltning, skovhugst, forarbejdning og forbundne finansielle og skattemæssige forpligtelser
 • Transport og handel med træ.

Licenstræ opfylder automatisk EUTR

Når der til slut kan indgås en partnerskabsaftale, får producentlandet en licens som blåstempler, at det eksporterede træ er lovligt fældet i – eller lovligt importeret til – det pågældende partnerland, før eksport til EU.

Licenstræ opfylder automatisk EUTR’s bestemmelser om Due Diligence.

Myndighedernes håndtering af FLEGT-licenstræ

Ved import i EU kontrollerer de nationale kompetente myndigheder licenserne.

Herhjemme har Miljø- og fødevareministeriet udsendt en bekendtgørelse om den praktiske håndtering af FLEGT-licenstræ.

Bekendtgørelsen regulerer ansvarsfordelingen mellem Miljøstyrelsen og SKAT, der skal kontrollere træet, og virksomheder, der importerer træ og træprodukter fra lande med licens til at sælge træ.

Hent bekendtgørelsen hos Retsinformation.

FLEGT-licenser fra Indonesien

Indonesien er det første land, hvorfra europæiske virksomheder kan indhente FLEGT-licenser. VPA-aftalen mellem EU og Indonesien trådte i kraft den 15. november 2016. Du kan læse mere om FLEGT-licenser fra Indonesien her.

Hvilke lande har opnået en VPA?

EU arbejder med at indgå partnerskabsaftaler med en række vigtige producentlande. For et opdateret overblik over indgåede aftaler og igangværende processer henviser vi til European Forest Institute’s hjemmeside: VPA partner Countries

Meget mere viden om FLEGT-licenstræ

Der er meget mere information om FLEGT-licenser, herunder fakta og FAQ på hjemmesiden www.flegtlicence.org, som er støttet af EU-Kommissionen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

 • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.