Category Archives: FAQ

Typiske spørgsmål fra virksomheder – og svar

I forbindelse med udsendelsen af informationsbrevene, har vi modtaget og svaret på en masse gode spørgsmål. Dem har vi samlet i et overblik, så alle kan drage nytte af dem. Se listen nedenfor eller download den som en pdf. Typiske … Continue reading

Posted in FAQ, Nyheder | Kommentarer lukket til Typiske spørgsmål fra virksomheder – og svar

Hvorfor er bambus og rattan omfattet af tømmerforordningen?

Toldkoderne bestemmer hvilke varer der er omfattet af EUTR Modsat hvad man skulle tro omfatter EU’s tømmerforordning i visse tilfælde også produkter af bambus og rattan. Selvom bambus, rattan, rør, vidjer mv. botanisk set betegnes som græs, så er det … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvorfor er bambus og rattan omfattet af tømmerforordningen?

Hvad med træ fra Norge og Schweiz?

Hvordan påvirker EUTR handlen med Norge og Schweiz? Norge og Schweiz er som bekendt ikke med i EU, men begge lande er såkaldte EFTA lande (European Free Trade Agreement). Norge er EØS-land (del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvad med træ fra Norge og Schweiz?

Hvordan sikres ensartet implementering af EUTR i alle EU-lande?

Ensartet implementering af EUTR EUTR er gældende for alle EU’s medlemsstater og rammebestemmelserne er således ens for alle lande. Der tilstræbes ensartet implementering ved at Kommissionen udarbejder fælles detaljerede ‘guidelines’ for alle EU-toldere. Derudover er medlemsstaterne forpligtet til at udveksle … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvordan sikres ensartet implementering af EUTR i alle EU-lande?

Vil myndighederne udstede et EUTR certifikat, der viser at man har orden i papirerne?

Nej, myndighederne kommer ikke til at udstede EUTR certifikater i lighed med Smiley-ordningen. Men en kontrolleret virksomhed vil modtage en rapport på dansk med konklusioner fra kontrolbesøget.

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Vil myndighederne udstede et EUTR certifikat, der viser at man har orden i papirerne?

Hvem håndhæver bestemmelserne i EUTR?

Hver medlemsstat i EU udpeger en såkaldt ‘kompetent myndighed’, der skal håndhæve EUTR nationalt. I Danmark er den kompetente myndighed Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen fører tilsyn med ‘virksomheder’, ‘forhandlere’ og ‘overvågningsorganer‘ på det danske marked. Kontrollen gennemføres som en risikobaseret kontrol, hvor Miljøstyrelsen … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvem håndhæver bestemmelserne i EUTR?

Kan korruptionsindekset (CPI) anvendes som redskab for risikovurdering?

Ja, korruptionsindekset (Corruption Perceptions Index – CPI)  er en god indikator, der angiver om der er en generel risiko for korruption i et givet land. Men det er også en grov indikator, der netop indeholder information for landet som helhed og … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Kan korruptionsindekset (CPI) anvendes som redskab for risikovurdering?

Vil myndighederne lave en officiel risikovurdering, der viser hvilke lande der er forbundet med ‘høj risiko’ og ‘ubetydelig risiko’?

Nej, myndighederne vil ikke lave en officiel risikovurdering på landeniveau og der kommer ikke en facitliste, der angiver hvornår summen af oplysninger falder ud til ‘høj risiko’. Det er den enkelte virksomhed der har ansvaret for at bedømme risikoen for … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Vil myndighederne lave en officiel risikovurdering, der viser hvilke lande der er forbundet med ‘høj risiko’ og ‘ubetydelig risiko’?

Skal en ‘virksomhed’ foretage risikovurdering af hver vareforsendelse?

Nej, det er ikke nødvendigt at foretage risikovurdering af hver vareforsendelse, men hver forsyningskæde skal screenes jævnligt. Det vil være tilstrækkeligt at foretage jævnlig risikovurdering af hver leverandørkæde, f.eks. årligt for lavrisikolande eller en gang pr. kvartal for risikolande. Der … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Skal en ‘virksomhed’ foretage risikovurdering af hver vareforsendelse?

Hvad kan en virksomhed bruge certificeringsordninger som fx FSC og PEFC til i forhold til ‘due diligence’-kravene?

Certificeret træ har ikke samme status som CITES træ eller FLEGT træ og opfylder heller ikke per automatik due diligence-kravet. EU-Kommissionen anerkender, at certificering eller andre ordninger, der er kontrolleret af en ekstern part, og som omfatter kontrol med overholdelse … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvad kan en virksomhed bruge certificeringsordninger som fx FSC og PEFC til i forhold til ‘due diligence’-kravene?

Skal der gennemføres ‘due diligence’ for alt træ?

En virksomhed skal gennemføre due diligence for alt træ med undtagelse af træ med CITES– eller FLEGT-licens. På nuværende tidspunkt kan du importere træ med FLEGT-licens fra Indonesien.

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Skal der gennemføres ‘due diligence’ for alt træ?

Hvilke sanktioner kan tages i brug?

Fastsættelse af sanktioner er national kompetence og det er derfor op til hvert medlemsland at fastsætte de præcise sanktioner, der skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning. Den 1. januar 2013 trådte “Lov … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvilke sanktioner kan tages i brug?

Hvem har bevisbyrden?

Det er medlemsstaternes kompetente myndigheder, der har bevisbyrden og som skal kunne dokumentere at træet er ulovligt fældet eller at en virksomhed ikke lever op til forpligtelsen om due diligence eller sporbarhed. I Danmark er det Miljøstyrelsen der er kompetent myndighed … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvem har bevisbyrden?

Hvem har ansvaret hvis en trævare viser sig at stamme fra ulovligt fældet træ?

Det er den virksomhed der første gang placerer trævaren på det europæiske marked der kan stilles til ansvar. Bestemmelserne om sporbarhed i forhandler-leddet skal sikre at trævaren kan spores tilbage til den virksomhed der har bragt træet i omsætning for … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvem har ansvaret hvis en trævare viser sig at stamme fra ulovligt fældet træ?

Hvilke produkter er omfattet af bestemmelserne?

Forordningen dækker en meget lang række træprodukter, men rummer også undtagelser som f.eks.: Genbrugstræ eller affald Emballage (medmindre emballagen er selve varen) Trykt materiale (bøger og magasiner) Det er varens toldkode der er den centrale indgang til at afgøre om … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvilke produkter er omfattet af bestemmelserne?

Er et varelager importeret før 3. marts 2013 omfattet af kravene om forbud og Due dilligence?

Træprodukter, der er bragt i omsætning i EU før den 3. marts 2013, er ikke omfattet af krav om forbud og due diligence.  Det samme gælder produkter, fremstillet af træ, der allerede er på markedet. Det er vigtigt at virksomheden … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Er et varelager importeret før 3. marts 2013 omfattet af kravene om forbud og Due dilligence?

Hvornår er et træprodukt ‘bragt i omsætning’?

Et træprodukt opnår status som “EU-varer”, når det er inden for toldunionens grænser. Et træprodukt er således ‘bragt i omsætning’ når varen er fysisk til stede i EU, enten høstet i EU eller importeret og told-deklareret til fri omsætning. Det vil sige at … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvornår er et træprodukt ‘bragt i omsætning’?

Skal enhver ‘virksomhed’ etablere sin egen due diligence ordning?

Nej, ikke nødvendigvis. Hver ‘virksomhed’ skal opretholde og regelmæssigt evaluere den due diligence ordning de anvender, medmindre virksomheden anvender en ordning der er udarbejdet af et ‘Overvågningsorgan‘.

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Skal enhver ‘virksomhed’ etablere sin egen due diligence ordning?

Hvad betyder Due diligence?

Due diligence oversættes bedst til ‘fornøden omhu’. Kernen i due diligence begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering for at minimere risikoen for at bringe ulovligt fældet træ i omsætning på EU-markedet. ‘Virksomheder’ pålægges at udvise due diligence og … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvad betyder Due diligence?

Hvilke krav pålægger EUTR de træhandlende?

EUTR indeholder 3 primære forpligtelser som afhænger af hvor man befinder sig i trækæden fra skoven til forbruger. EUTR skelner nemlig mellem en ‘virksomhed’ og en ‘forhandler’. En ‘virksomhed’ er den der bringer træet i omsætning i EU for første … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvilke krav pålægger EUTR de træhandlende?